Áke mám právo na odstúpenie?

Zinzino ponúka možnosť odstúpenia od objednávky v priebehu 30 dní bez udania dôvôdu. Pre uplatnenie tohto nároku  je potrebné nás (Zinzino) informovať o Vašom zámere odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením, a to prostredníctvom listu zaslaného poštou, faxom alebo e-mailom. Je nevyhnutné výslovne vyjadriť, že ste zmenili názor. Pre naše kontaktné informácie kliknite na odkaz Zákazníckej služby .
POZNÁMKA! Pokiaľ ste zákazníkom predplatného, môžu sa na Vás vzťahovať iné pravidlá súvisiace s odstúpením. Pre viac informácií prosím čítajte Vaše Podmienky.

Ak máte záujem sa dovolať svojho práva na odstúpenie: Ste zodpovedný/-á za zachovanie výrobku v pôvodnom stave. Nesmiete ho použiť, no môžete ho samozrejme opatrne preskúmať. Ak sú výrobky poškodené, Zinzno má právo žiadať náhradu za zníženie ich hodnoty. Ak došlo k strate z Vašej nedbanlivosti, strácate Vaše právo na odstúpenie.

Zinzino Customer Service Report inappropriate content

Add your comment or create a new post

Your name and post can be seen by everyone.Your e-mail will never be shown publicly.